pipe major nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe major nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe major giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe major.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipe major

    the chief piper in a band of bagpipes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).