pipe dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe dragline

    * kỹ thuật

    ống thoát nước

    ống tiêu