pipe clean up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe clean up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe clean up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe clean up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe clean up

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự làm sạch đường ống