pipe catch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe catch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe catch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe catch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe catch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị nhổ ống