pile storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile storage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile storage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi chứa cọc

    kho xếp đống