pile stoppage point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile stoppage point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile stoppage point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile stoppage point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile stoppage point

    * kỹ thuật

    độ chốt

    độ sâu

    giới hạn khi đóng cọc