pile splicing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile splicing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile splicing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile splicing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile splicing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nối dài cọc

    sự nối dài cọc (kiểu đầu tiếp đầu)