pile sheeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile sheeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile sheeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile sheeting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile sheeting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đóng cóc ván