pile screwing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile screwing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile screwing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile screwing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile screwing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hạ cọc vít