pile pressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile pressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile pressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile pressing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile pressing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nén gãy cọc