pile of brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile of brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile of brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile of brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile of brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    một khối gạch