pile driving plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile driving plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile driving plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile driving plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile driving plant

    * kỹ thuật

    thiết bị đóng cọc