pile cushion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile cushion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile cushion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile cushion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile cushion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái đệm cọc

    đệm cọc