pile charging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile charging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile charging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile charging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile charging

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chất tải cọc