pile cap beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile cap beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile cap beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile cap beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile cap beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm liên kết các đỉnh cọc