par value of gold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

par value of gold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm par value of gold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của par value of gold.

Từ điển Anh Việt

  • Par value of gold

    (Econ) Giá trị ngang giá của vàng.