index value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index value

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giá trị chỉ số