index slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index slip

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự dịch chuyển chỉ mục