indexing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indexing

  * kinh tế

  chỉ số hóa

  Lập mục lục-Tính chỉ số

  sự ghi vào mục lục tra cứu

  * kỹ thuật

  sự chia độ

  sự phân chia

  sự sang số

  toán & tin:

  chỉ mục hóa

  lập chỉ mục

  sự chỉ số hóa

  sự đánh chỉ số

  sự lập danh mục

  điện tử & viễn thông:

  chỉ số hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indexing

  the act of classifying and providing an index in order to make items easier to retrieve

  Similar:

  index: list in an index

  index: provide with an index

  index the book

  index: adjust through indexation

  The government indexes wages and prices