index dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index dip

    * kỹ thuật

    độ giảm dần chiết suất

    đường dốc chiết suất