index table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • index table

  * kỹ thuật

  bàn chia quay

  bàn phân độ

  vật lý:

  bảng chỉ số