index mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index mark

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu chỉ số