index-name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index-name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index-name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index-name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index-name

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tên chỉ mục