index set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index set

    * kỹ thuật

    bộ chỉ mục

    toán & tin:

    tập (hợp) chỉ mục