index error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index error

    * kỹ thuật

    hiển thị lỗi

    giao thông & vận tải:

    sai số chỉ số