index-linked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index-linked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index-linked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index-linked.

Từ điển Anh Việt

  • index-linked

    * tính từ

    (nói về lương bổng) tăng lên theo giá sinh hoạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index-linked

    * kinh tế

    gắn liền với chỉ số (giá cả) sinh hoạt