indexed bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexed bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexed bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexed bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indexed bond

    * kinh tế

    trái khoán có quan hệ với chỉ số giá cả

    trái phiếu chỉ số hóa