indexed sequential file management system (isfms) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexed sequential file management system (isfms) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexed sequential file management system (isfms) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexed sequential file management system (isfms).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indexed sequential file management system (isfms)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống quản lỷ tệp được đánh số thứ tự