indexed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indexed

    * kinh tế

    có quan hệ đến chỉ số sinh hoạt giá cả