indexed search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexed search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexed search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexed search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indexed search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tìm kiếm chỉ mục

    tìm kiếm theo chỉ mục