indexed instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexed instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexed instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexed instruction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indexed instruction

  * kỹ thuật

  lệnh chỉ số hóa

  toán & tin:

  lệnh có chỉ số

  lệnh có ghi chỉ số