indexed file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexed file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexed file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexed file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indexed file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tệp có chỉ mục

  tệp đã lập chỉ số

  tệp được chỉ mục hóa

  tệp được chỉ số hóa

  điện tử & viễn thông:

  tệp có chỉ số