indexless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indexless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indexless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indexless.

Từ điển Anh Việt

  • indexless

    /'indekslis/

    * tính từ

    không có mục lục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • indexless

    lacking an index