index plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index plate

    * kỹ thuật

    đĩa chia

    mâm chia

    mặt số