index profile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index profile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index profile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index profile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index profile

    * kỹ thuật

    profin chiết suất