index map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index map

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bản đồ chỉ dẫn