index point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index point

    * kinh tế

    điểm chỉ số

    * kỹ thuật

    điểm chỉ số