index futures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index futures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index futures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index futures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index futures

    * kinh tế

    giao dịch kỳ hạn theo chỉ số