index key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa chỉ số