index track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index track

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    rãnh chỉ mục