index myopia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index myopia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index myopia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index myopia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index myopia

    * kỹ thuật

    y học:

    cận thị chỉ số