index ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index ratio

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tỷ số chỉ số