index laws nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index laws nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index laws giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index laws.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index laws

    * kỹ thuật

    luật chỉ số