index entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index entry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục nhập chỉ số

    sự nhập chỉ số