index search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tìm chỉ mục