index case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index case.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • index case

    the earliest documented case of a disease that is included in an epidemiological study

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).