index options nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index options nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index options giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index options.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index options

    * kinh tế

    các quyền chọn theo chỉ số

    hợp đồng option về chỉ số

    quyền chọn chỉ số