fixed link pack area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fixed link pack area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fixed link pack area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fixed link pack area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fixed link pack area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng liên kết cố định