atomic number 95 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic number 95 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic number 95 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic number 95.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic number 95

    Similar:

    americium: a radioactive transuranic metallic element; discovered by bombarding uranium with helium atoms

    Synonyms: Am

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).