atomic number 52 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic number 52 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic number 52 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic number 52.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic number 52

    Similar:

    tellurium: a brittle silver-white metalloid element that is related to selenium and sulfur; it is used in alloys and as a semiconductor; occurs mainly as tellurides in ores of copper and nickel and silver and gold

    Synonyms: Te

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).